Natuurlijk Slapen

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.natuurlijkslapen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Natuurlijk Slapen. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Superia Hästens
ECO Pistacio
Höjd bredd
Eco Luxury SUTVARKYTAS
Interieur - Natuurlijk Slapen
ECO

Algemene voorwaarden

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natuurlijk Slapen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Natuurlijk Slapen.

Algemene voorwaarden

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Natuurlijk Slapen te mogen claimen of te veronderstellen.

Natuurlijk Slapen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Natuurlijk Slapen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.natuurlijkslapen.nl op deze pagina.